Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov ("Zásady") predstavujú základné zásady, ktorými sa Virtual Visit s.r.o., IČO: 06165061 ("Spoločnosť") riadi pri získavaní a spracovaní osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:

 

 1.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) ;
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); 
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti Virtual Visit s.r.o. - Domovy.online („Webové stránky“), a to bez ohľadu na to, či sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou alebo nie.Čo sú to osobné údaje

Osobnými údajmi sa v súlade s GDPR rozumejú všetky informácie o určenej alebo určiteľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade teda ide o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby („Osobný údaj“).

Aké osobné údaje spoločnosť spracováva

Spoločnosť o Vás môže zhromažďovať nasledujúce Osobné údaje:

1. Osobné údaje, ktoré Spoločnosti sami oznámite

Takýmito Osobnými údajmi sú najmä údaje, ktoré uvediete vo vyplnenom registračnom, objednávkovom či inom formulári, alebo ktoré Spoločnosti oznámite prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu či iného obdobného zariadenia. Osobné údaje môžete Spoločnosti poskytnúť aj [pri súťažiach], [vložením recenzie produktu alebo služby], [rezervovacie miesta na školenie] či [zaslaním všeobecnej otázky]. Jedná sa predovšetkým o meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o zvolenej platobnej metóde a pod.

Vyššie uvedené Osobné údaje bude Spoločnosť spracovávať za účelom:

 

  1. poskytnutie služby, produktu či informácie, o ktorú ste prejavili záujem;
  2. v prípade, že ste súčasný zákazník tiež k poskytnutiu informácií o iných službách či produktoch podobných tým, ktoré boli predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu;
  3. ak ste nový zákazník, bude Vám Spoločnosť zasielať obchodné oznámenia a ponuky produktov a služieb iba v prípade, že ste na to Spoločnosti dali výslovný súhlas;
  4. posúdenie a vyhodnotenie Vašej žiadosti o pracovnú pozíciu.


2. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Pri návšteve našich Webových stránok môže Spoločnosť zhromažďovať niektoré informácie nevyhnutné na to, aby bola zaistená riadna a pohodlná prevádzka Webových stránok. Takými informáciami sú údaje o internetovom protokole (IP) slúžiace na pripojenie Vášho počítača k internetu, Vaše registračné údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, plug-in prehliadačov, údaje o Vašej návšteve, vrátane platného Uniform Resource Locator (URL), cesta na a z Webových stránok (vrátane dátumu a času), produkty, ktoré ste si zobrazili alebo hľadali, časy odozvy, chyby počas sťahovania, dĺžka návštev určitých stránok, informácie o interakcii pri návšteve stránok (napríklad rolovanie, kliknutie a umiestnenie myši) či spôsob opúšťania stránky.
 
Tieto osobné údaje Spoločnosť využíva na správu a zlepšovanie Webových stránok a na účely zaistenia interných operácií, vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovania, výskumu, štatistických účelov a evidenciu početnosti náhľadov. Tieto Osobné údaje je možné ďalej využiť na meranie účinnosti reklamy a na poskytovanie relevantnej inzercie.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o Vás Spoločnosť získa, môžu byť odovzdávané [v rámci skupiny [●], tj prepojeným osobám Spoločnosti;] a tretím osobám („Spracovatelia“), ktoré Spoločnosti pomáhajú plniť jej zmluvné povinnosti sprostredkovaním určitých služieb (napr. doručovanie služby ). Spoločnosť odovzdáva Osobné údaje iba tým Spracovateľom, ktorí poskytujú záruky dostatočnej úrovne zabezpečenia Vašich Osobných údajov a tieto Osobné údaje spracovávajú výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

 1. V tomto zmysle môže Spoločnosť odovzdávať Osobné údaje týmto Spracovateľom:
 2. externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom splnenia zmluvnej povinnosti Spoločnosti;
 3. poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie platobného styku;
 4. poskytovateľom poštových a doručovacích služieb za účelom doručenia produktov či služieb ponúkaných Spoločnosťou;
 5. správcovia Webových stránok.


Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná poskytnúť Vaše Osobné údaje tretím osobám (napr. orgánom činným v trestnom konaní) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prostriedky ochrany osobných údajov

Za účelom ochrany a minimalizácie rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom Spoločnosť prijala organizačné a technické opatrenia.
Medzi tieto opatrenia patrí:

  1. organizačné obmedzenia zužujúce okruh osôb oprávnených prichádzať do styku s Osobnými údajmi; a
  2. technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávnenej manipulácii.

Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú poučené o zásadách ochrany osobných údajov a pri ich spracovaní sú viazané mlčanlivosťou.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Osobné údaje uchováva iba po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie svojich zmluvných záväzkov a na plnenie povinností, ktoré pre Spoločnosť vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, Spoločnosť uchováva iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.

Po zániku zákonného dôvodu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu Vašich Osobných údajov, Spoločnosť tieto Osobné dáta a všetky ich existujúce kópie zlikviduje.

 

Práva subjektov údajov

 

  1. právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe;
  2. právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám o tom, ktoré Vaše Osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané;
  3. právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne aj na doplnenie neúplných Osobných údajov;
  4. právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
  5. právo získať Osobné údaje, ktoré ste Spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inej osobe;
  6. právo předat tyto údaje jinému osobě;
  7. právo byť informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov;
  8. právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov; a
  9. právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tj na Úrade pre ochranu osobných údajov.


Vyššie uvedené práva a prípadné sťažnosti je možné uplatniť u Spoločnosti, ako správca údajov písomne ​​na nižšie uvedenej adrese či prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@virtualvisit.cz.

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 29. 5. 2019.

Cookies

Poslať nezáväznú žiadosť

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Preto sa Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a spracovania osobných údajov