Pravidla přístupnosti: Stránky pro občany s omezením či handicapem

Po organizacích veřejného sektoru nový Zákon č. 99/2019 Sb. požaduje, aby jejich webové stránky a mobilní aplikace byly přístupné též občanům s jakýmkoli omezením, či handicapem. Z důvodu uplatňování nového zákona od 23.9.2020 je tedy nyní nejvyšší doba toto téma aktivně řešit. 

Po organizacích veřejného sektoru nový zákon požaduje, aby jejich webové stránky a mobilní aplikace byly přístupné též občanům s omezením, či handicapem. 

Přesněji se jedná o Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti). 

Přístupnost není jeden parametr, který web splní mávnutím kouzelného proutku – jedná se o čtyři obsáhlé oblasti, které poměrně přísně sledují specifika vašeho webu – pro příklad se řeší například kontrasty nadpisů či čitelnost písma, ovladatelnost z klávesnice či přítomnost alternativních textů pro obrázky - a to je jen zlomek z výčtu požadavků.

Nehledě pak na nutnost tzv. responzivního zobrazení pro mobilní zařízení (smartphony, tablety). Dle našich statistik z webů sociálních služeb bývá těchto „mobilních“ návštěvníků okolo 40% a tento trend rok od roku roste.

Jde nyní především o to, aby vývojáři na téma přístupnosti mysleli již při grafickém návrhu a technickém řešení webu. Cena za profesionální audit spolu s implementací často dosahuje ceny úplně nového řešení. Z důvodu uplatňování zmiňovaného zákona od 23.9.2020 je tedy nyní nejvyšší doba toto téma aktivně řešit. 

 

V § 4 vše uvedeného zákona je stanoveno, že „povinný subjekt[1] zajistí, aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.“ Tuto „přístupnost“ dále specifikuje § 5[2] uvedeného zákona, a sice odkazem na harmonizovanou normu Evropské unie.

Nelze zapomenout ani na to, že uvedený zákon dále ve svém § 8 stanoví, že „povinný subjekt na všech jím spravovaných internetových stránkách v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti internetové stránky (...)“, přičemž zákon dále specifikuje, co má toto prohlášení obsahovat. Zákon v § 10 a 11 pamatuje i na kontrolu dodržování těchto povinností. Navíc zákon stanoví, že „každý může učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky“ (§9).

Našim klientům web aktualizujeme do požadované podoby a při tom zohledníme všechna kritéria přístupnosti a připravíme i podklady pro editory, abychom přístupnost měli podchycenou i z hlediska plnění webu. 

Pracujeme na tom, aby web našich klientů tato kritéria splňoval do puntíku. Jedná se především o tyto úpravy: 

 • Úprava stávajícího obsahu dle kritérií WCAG editory
 • Změny v oblastech podle metodiky WCAG 2.0 /2.1: Vnímatelnost, Ovladatelnost, Srozumitelnost, Robustnost
 • Programování webu, úprava stávajících prvků
 • Příprava manuálu pro plnění

S přístupností také souvisí možnost zobrazit web jinak než na PC nebo laptopu – tedy na mobilních zařízeních (mobil, tablet). Váš web by tedy měl mít rozkreslenou svoji tzv. responsivní verzi a pokud ji nemá, riskujete, že více jak 30 procent uživatelů si váš web nezobrazí vůbec, nebo jen velmi omezeně. Toto číslo na nás vypadlo například z analytiky portálu pro vyhledávání domovů pro seniory v městě Brně – velmi podobné bylo v návštěvnosti jednotlivých webových stránek. 

Přejete si od nás profesionální audit přístupnosti, nebo nový již přístupný web nebo portál? Neváhejte nás kontaktovat.

 Více informací a přesné podklady pro tyto úpravy: http://www.pravidla-pristupnosti.cz/

 Zde najdete odkaz na zmiňovanou sbírku zákonů.

Poznámky pod čarou

 1. Povinné subjekty definuje § 3 uvedeného zákona. Pro naše účely je podstatný zejména jeho odstavec 1, který říká: „Povinným subjektem se rozumí
  1. stát,
  2. územní samosprávný celek,
  3. právnická osoba zřízená zákonem,
  4. právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c), pokud
   1. byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
   2. je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo podléhá řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby podle písmene c) anebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c),
  5. právnická osoba
   1. zřízená nebo založená za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
   2. financovaná převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo d) nebo podléhající řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby podle písmene c) nebo d) anebo v jejímž správním, řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo d),
  6. dobrovolný svazek obcí,
  7. vysoká škola, škola a školské zařízení a
  8. kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace.“
 2. Odst. 1 tohoto § zní následovně: „Má se za to, že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky harmonizované normy nebo jejích částí, na které byl v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněn odkaz podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.“

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů