Formy, metody a techniky fundraisingu (2/6)

Přicházíme s dalším dílem naší série článků o fundraisingu v sociálních službách. Tentokrát bychom vám chtěli nabídnout přehled různých forem, ve kterých lze fundraising uskutečňovat. Některé z níže uvedených forem, metod a technik se vzájemně prolínají, nejde tedy o jakkoli striktní, ani úplný výčet, ale spíše o inspiraci, jakými různými způsoby se vaše organizace může pokusit získávat prostředky. Granty a dotaceV našich zeměpisných šířk?

Přicházíme s dalším dílem naší série článků o fundraisingu v sociálních službách. Tentokrát bychom vám chtěli nabídnout přehled různých forem, ve kterých lze fundraising uskutečňovat. Některé z níže uvedených forem, metod a technik se vzájemně prolínají, nejde tedy o jakkoli striktní, ani úplný výčet, ale spíše o inspiraci, jakými různými způsoby se vaše organizace může pokusit získávat prostředky.

Granty a dotace

V našich zeměpisných šířkách je získávání peněz formou dotací a grantů v současné době nejběžnější a nejznámnější metodou fundraisingu. Dotace se obvykle přidělují na základě podání žádosti v rámci vyhlášeného konkrétního dotačního programu. Podání žádosti bývá poměrně časově náročné a na dotaci není právní nárok – organizace tedy nemají jistotu, že i když podmínky dotačního programu splní, že jim dotace bude přidělena a v jaké výši, neboť objem dostupných prostředků zpravidla nepostačuje pro všechny žadatele.

Dotaci ze státního rozpočtu může poskytnout ústřední orgán státní správy, Úřad práce České republiky, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky nebo organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon. Dotace mohou poskytovat také územní samosprávné celky – města a kraje.

Fundraising „door to door“

Fundraising „door to door“ neboli „od dveří ke dveřím“ probíhá pomocí návštěv potenciálních dárců v jejich domácnostech. Tuto formu spíše nedoporučujeme, jelikož ji většina donorů vnímá jako obtěžující.

Osobní návštěva / telefonický rozhovor

Osobní návštěvy potenciálních donorů při shánění prostředků bývají velmi účinným prostředkem (samozřejmě se tímto myslí návštěva předem domluvená, a nikoli náhodné oslovování „door to door“, které bylo zmíněno výše). Takové návštěvě předchází vytipování vhodného donora a sjednání schůzky s ním. Jak se na schůzku připravit? Vytvořit příjemné prostředí pro rozhovor, začít neformálně, a až poté přejít k účelu návštěvy – krátce představit sebe i organizaci (pokud jde o nového donora), zdůraznit zejména její poslání a vysvětlit, na co konkrétně organizace prostředky potřebuje (je vhodné připravit si dopředu pár prvních vět). Připravte si materiály (argumentujte konkrétními čísly, mějte k dispozici fotky…) , zároveň byste neměli při takovéto schůzce donora zahltit informacemi. Mějte připraveny odpovědi na případné otázky (za tímto účelem si můžete rozhovor vyzkoušet předem nanečisto např. s kolegou). Ideální je, když donor s poskytnutím příspěvku souhlasí. Pokud nesouhlasí, měli bychom zjistit, zda jeho odmítnutí pramení z nedostatku financí, nebo z jiných důvodů. Pokud jde o dočasný nedostatek financí, je jistě vhodné s tímto donorem zůstat ve styku. Pokud donor poskytnutí příspěvku není nakloněn z jiných důvodů, měli bychom tyto důvody zjistit, případně mu dovysvětlit, co je potřeba. Na konci schůzky poděkujte druhé straně za čas, který vám věnovala a za pár dní po schůzce se opět připomeňte s děkovným dopisem.

Přímý poštovní styk


Jde o hromadnou (neadresnou) fundraisingovou aktivitu spočívající v tom, že neurčitému počtu adresátů je do schránky vhozen dopis, ve kterém je vložena obálka pro odpověď, popřípadě poštovní poukázka.

Veřejná sbírka

Účelem veřejné sbírky je získat finanční příspěvky od co největšího počtu osob. Veřejná sbírka může mít různé formy: oslovování potenciálních donorů přímo na ulici, umístění pokladniček na veřejná místa, prodej předmětů v jejichž ceně je zahrnut finanční příspěvek, posílání financí přímo na daný účet, prodej vstupenek na dobročinné akce… Aby byla sbírka úspěšná, je potřeba věnovat dostatečnou péči proškolení osob, které budou v kontaktu s potenciálními donory, aby byli schopni odpovědět na jejich případné dotazy (účel sbírky, způsob, jakým budou finanční příspěvky využity, poslání organizace a aktivity, které organizace provozuje). 

Když tyto osoby nebudou dostatečně proškoleny, mohou snižovat věrohodnost sbírky. Doporučujeme důkladně promyslet také lokalitu, ve které se sbírka uskuteční. Při pořádání sbírky je nutné dodržet pravidla daná zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (při jejich nedodržení hrozí vysoké pokuty).

 Dárcovské SMS - „DMS“

Jde o poměrně nový způsob individuálního dárcovství, který je velmi jednoduchý. Darování formou DMS je u nás společný projekt Fóra dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Dárcovské SMS se posílají vždy na číslo 87777, přičemž do zprávy se píše heslo daného projektu, který chce dárce podpořit. Lze využít jak jednorázovou DMS, tak trvalou – příspěvek je pak posílán pravidelně. Mechanismus je pro individuálního dárce velmi jednoduchý, a i minimální částkou tak umožňuje přispět cílové organizaci. Více o darování touto formou můžete zjistit na https://www.darcovskasms.cz/.

Firemní dárcovství

Přijetí daru v pravém slova smyslu by nikdy nemělo být spojováno s plněním jakékoli protislužby. Firmy bývají častým donátorem místních organizací. Ačkoli častěji jsou firmy spíše sponzory, ani nezištné dárcovství není zcela ojedinělé – může totiž nastat i případ, kdy firmy za poskytnutí příspěvku žádnou protislužbu nevyžadují.

Sponzoring

Sponzorství se od dárcovství značně liší, neboť vyžaduje poskytnutí dohodnuté protislužby. Pod termín sponzoring lze kromě poskytnutí financí zahrnout i mnoho dalších činností, např. výpůjčku, poskytnutí materiálu, pomoc s propagací nebo např. umožnění užívání budovy sponzora.

Osobní dopis nebo telefonický rozhovor

S tím, jak psát (nejen dopisy, ale i např. články na web), vám poradíme v dalším z dílů našeho seriálu.

Benefiční akce

Benefičním akcím bude věnován celý příští díl naší série.

  

Zdroje:

https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html (Šťastná, M. Fundraising poskytovatelů sociálních služeb na Písecku. Plzeň, 2012. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky.)

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/70333/ (Poltavcevová , I. Fundraising v České republice. Praha,2008 Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů